Polityka prywatności

Dostawca usługi tj. WEBRING INTERNET SOLUTIONS z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Daniłowskiego 5/7, wpisany do RPT pod numerem 5942, tel. 44 789 09 35, e-mail: handlowy(at)switch.pl informuje, że:

a) jest administratorem Pana/i danych osobowych,
b) kontakt z inspektorem danych ochrony danych jest możliwy pod nr telefonu 44 618 12 00, e-mail: iod(at)switch.pl,
c) Pana/i dane osobowe są przetwarzane w związku z zamiarem zawarcia i/lub zawarciem przez Pana/ią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wykonywaniem te j umowy, w tym ewentualnym dochodzeniem na jej podstawie roszczeń, a w oparciu o art. 6 ust. 1 lit."b" i lit."f" Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy lenia dyrektywy 95/46/WE,
d) dostęp do danych będą miały osoby współpracujące z administratorem, którym administrator powierzy wykonanie na rzecz Pana/i usług objętych umową i na potrzeby rea lizacji tej umowy oraz jej zawarcia lub modyfikacji, w tym przede wszystkim osoby zawierające umowę, przygotowujące ofertę, wykonujące instalacje oraz sprawujące obsługę techniczną sieci z wykorzystaniem której świadczone są usługi,
e) nie zamierza przekazywać Pana/i danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
f) podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji w/w umowy,
g) administrator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa dane osobowe oraz wszelkie ich kopie, chyba że prawo Unii lub państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.